दक्षिणा वचत जमानत कर्जा

कर्जाको उद्देश्यः

  • साधारण ब्याजदरमा सापटी ऋण प्रदान गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. १ लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १२ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा १ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • दैनिक / मासिक
दक्षिणा वचत जमानत कर्जा