स्वरोजगार कर्जा (Self-Employment Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • सदश्यहरुलाई स्वरोजगार बनाउन ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. २ लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १० प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा ३ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • मासिक / त्रैमासिक
स्वरोजगार कर्जा (Self-Employment Loan)