Uncategorized

क्र.सं. ऋणको प्रकार ऋणको अवधि व्याज दर अधिकतम ऋण १ व्यसायिक कर्जा १–१० वर्ष १६% ३० लाख २ घरायसी कर्जा १ वर्ष १६% ५ लाख ३ शैक्षिक कर्जा १–५ वर्ष १६% ५ लाख ४ सवारी कर्जा १–५ वर्ष १६% ३० लाख ५ घडेरी तथा आवास कर्जा १–१० वर्ष १६% ३० लाख ६ व्यवसायिक कृषि कर्जा […]